Często stawiane pytania

Produkty

CoremanNet organizuje zwrot określonych zużytych części samochodowych dostarczanych przez współpracujących partnerów i wypłaca za nie rekompensatę pieniężną. Aktualny spis grup produktów oraz kryteria zwrotu znajdują się tutaj.

Do każdej regenerowanej części zamiennej są przyporządkowane podlegające zwrotowi zużyte części.

CoremanNet przyjmiuje nie tylko zużyte części partnerów współpracujących z siecią CoremanNet-, lecz również zużyte części innych producentów. Dokładne przyporządkowanie numeru zwrotu produktu do numeru części podlegającej zwrotowi można określić za pomocą wyszukiwania części.

Wszystkie wyszczególnione w tym miejscu numery materiałowe są objęte procedurą zwrotu.

Zużyte części muszą spełniać minimalne wymogi techniczne, aby osoba dokonująca zwrotu mogła otrzymać rekompensatę za zwrot zużytych części w pełnej wysokości. Szczegółowe kryteria zwrotu można pobrać w obszarze dokumentów przeznaczonych do pobrania.
Tak. Przyjmujemy także zwroty zużytych części innych producentów. Spis przyjmowanych przez nas części i ich przyporządkowanie do numerów zwrotu produktu zawiera lista produktów przyjmowanych do zwrotu.

Warunkiem koniecznym do zwrotu jest wyszczególnienie danego numeru produktu na liście produktów przyjmowanych do zwrotu przez partnerów współpracujących z CoremanNet.

Rekompensata za zużytą część jest wypłacana, jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy została zakupiona odpowiednia część zamienna i jeszcze nie dokonano zwrotu stosownej zużytej części. Ponadto klient może skorzystać z opcji rozliczenia bankowego i od razu otrzymać rekompensatę za dodatkowe zużyte części lub przenieść je do rozliczenia w przyszłości. W przypadku zainteresowania tą opcją prosimy zwrócić się do swojego doradcy klienta.

Warunki zwrotu części

Zużyte części można przesłać do sortowni w dowolnym momencie. Rekompensata za zużytą część jest wypłacana, jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy została zakupiona odpowiednia część zamienna (według listy zwrotów) i jeszcze nie dokonano zwrotu stosownej zużytej części.
Zużyte części muszą spełniać minimalne wymogi techniczne, aby osoba dokonująca zwrotu mogła otrzymać rekompensatę za zwrot zużytych części w pełnej wysokości. Szczegółowe kryteria zwrotu można pobrać w obszarze dokumentów przeznaczonych do pobrania.
Wartość kaucji obliczana jest jako iloczyn ilości punktów i pewnego przelicznika. Szczegółowych informacji na ten temat chętnie udzieli doradca klienta.
Klient ma do wyboru dwie opcje: CoremanNet może odesłać zużyte części z powrotem lub zatrzymać je i zastosować rozliczenie bankowe. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u swojego doradcy klienta.
Klient ma do wyboru dwie opcje: CoremanNet może odesłać zużyte części z powrotem lub zatrzymać je i zastosować rozliczenie bankowe. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u swojego doradcy klienta.
Zużyte części mogą zostać odesłane z powrotem do klienta na jego koszt lub zatrzymane przez CoremanNet, przy czym klient otrzyma rekompensatę w wysokości ich wartości podstawowej.

CoremanNet zapewnia swoi klientom pewną elastyczność i pozwala na rozdzielenie momentu zakupu od momentu zwrotu części.

Przy uzgodnieniu transakcji w formie rozliczenia bankowego, CoremanNet przejmuje zużyte części i ujmuje je w bilansie w pozycji „Konto“. Jeśli w ciągu kolejnych 18 miesięcy klient zakupi u partnera współpracującego z CoremanNet odpowiednią część zamienną, kaucja należna przy zakupie zostanie rozliczona ze stanem konta („Zakup bez kaucji“). Po upływie 18 miesięcy za nierozliczone części klient otrzyma rekompensatę w wysokości ich wartości podstawowej. Szczegółowe informacje na ten temat można otrzymać od swojego doradcy klienta.

Bilans - CoremanNet

Bilans wyszczególnia wg numeru zwrotu produktu, ile części klient zakupił w danych ramach czasowych i za ile zwrotów otrzymał rekompensatę. Ponadto zawiera on informację o tym, ile zużytych części klient może jeszcze zwrócić w ramach danego numeru zwrotu produktu, otrzymując przy tym pełny zwrot kaucji, i jaki jest stan konta w banku części.
Klient może zwrócić dowolną ilość części. Rekompensatę w pełnej wysokości otrzyma tylko za ilość części, które jest wyszczególniona w bilansie w pozycji „Do rozliczenia“.
Ta informacja podana jest w pozycji „Rozliczone“.

Przy zwrocie części wypłacana jest zawsze rekompensata w wysokości określonej dla danego numeru zwrotu dla najwcześniejszej transakcji zakupu mającej miejsce w określonych ramach czasowych. Jeśli w danych ramach czasowych wysokość kaucji uległa zmianie, w protokole mogą być ujęte dwie różne wartości. Wysokość rekompensaty za zwrot zużytej części jest zawsze równa kwocie zapłaconej przy zakupie. Takie rozwiązanie gwarantuje, że zmiany wysokości kaucji nie będą miały negatywnych skutków dla klienta.

W przypadku transakcji grzecznościowych stosowana jest zawsze kaucja w aktualnej wysokości.

Transport

Zużyte części należy zwracać w oryginalnym opakowaniu. Ułatwia to ich identyfikację i zapewnia optymalną ochronę w trakcie transportu. Ta procedura jest określana mianem "Back-in-Box".
Jeśli przesyłka zwrotna części spełnia pewne minimalne pod kątem logistyki wymagania (ilość/waga), koszty transportu zużytych części do odpowiedniej sortowni pokrywają partnerzy współpracujący z CoremanNet. Szczegółowe informacje na temat wymogów można uzyskać u swojego opiekuna klienta.